Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20192019/08/23
Proiect de hotarareprivind înlocuirea anexei și modificarea art. 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 39 din 19 iulie 2019 privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/08/23
Proiect de hotarareprivind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019 – 2020, 2020 – 20212019/08/23
Proiect de hotarareprivind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale bugetare restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele2019/08/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. I2019/08/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 38 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 35 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Blocuri locuințe sociale oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 34 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 37 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 36 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Grădiniță cu Program Normal sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 33 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/18
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru ședința extraordinară din 19 iulie 20192019/07/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014+:1226072019/06/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului și plății cotizației ce revine orașului Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 20092019/06/24
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20192019/06/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/06/13
Proiect de hotararePrivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzău2019/05/22
Proiect de hotararePrivind validarea/invalidarea mandatului de consilier local al d.lui Grigore Petrică Adrian, înscris pe listele Partidului Național Liberal la alegerile din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant prin încetarea mandatului înainte de termen a d.lui Vlad Tudor2019/05/22
Proiect de hotararePrivind cesionarea, modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct numărul 1319 din 17.05.20122019/05/22
Proiect de hotararePrivind modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune numărul 2417 din 13.07.2011, rectificat și completat prin Încheierea nr. 10 din 26.04.2013 și modificat și completat prin Contractul de Cesiune autentificat sub nr. 1910 din 27.09.20132019/05/22
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai 20192019/05/22
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare in 31 mai 20192019/05/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 20202019/04/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor deinvestiții și achiziții pentru anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți2019/04/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea participării orașului Pogoanele, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/18
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizației anuale către Asociația Orașelor din Romania2019/03/14
Proiect de hotararePrivind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d.lui Vlad Tudor2019/03/14
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 20192019/03/14
Proiect de hotarareprivind stabilirea locurilor, aflate în domeniul public al localității, pe care pot fi instalate amenajări provizorii pentru strângerea de semnături pe listele de susținători ai candidaților în perioada premergătoare termenului de depunere a candidaturilor și pentru distribuirea de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale2019/03/14
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 20192019/03/14
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 20192019/03/14
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a Devizului general actualizat și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investitiei “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orașul Pogoanele”2019/02/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea amplasării pe domeniul public al orașului Pogoanele a unui stâlp electric de medie tensiune de tip 15014 echipat cu un separator tripolar de exterior de tip STEPno 24 kv – 400/25A în beneficiul Cooperativei Agricole pepeni de Pogoanele2019/02/22
Proiect de hotararePrivind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului2019/02/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele2019/02/22
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20192019/02/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea modalitații de achiziție și de gestiune a activităților specifice serviciului de iluminat public al orașului Pogoanele, județul Buzău2019/02/22
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Buzău 2008”2019/02/22
Proiect de hotararePrivind acordarea cu titlu gratuit a folosintei imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localitații, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publicul2019/02/11
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele2019/01/17
Proiect de hotararePrivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2019/01/17
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2019, cu beneficiarii de ajutor social2019/01/17
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2019/01/17
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 ianuarie 2019 cu reluare in 29 ianuarie 20192019/01/17
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 20182019/01/17
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2019 – 20202019/01/17
Proiect de hotararePrivind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al orasului Pogoanele2018/12/21
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 20192018/12/21
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/12/21
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/12/07
Proiect de hotarareprivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20192018/12/07
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2018/12/07
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 decembrie 2018 cu reluare in 28 decembrie 20182018/12/07
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2018/11/20
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/11/20
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor de performanta aferenti Contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele nr. 6278/2010 a Actului Aditional la Contractul de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele2018/11/20
Proiect de hotarareprivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 20182018/11/20
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 20182018/11/20
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/11/20
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 20182018/10/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele2018/10/25
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2018/10/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 20182018/10/25
Proiect de hotararePrivind prelungirea contractului de prestari servicii cu SC RER Ecologic Service Buzau SRL pentru o perioada de 1 (un) an2018/09/27
Proiect de hotararePrivind exonerarea de la plata pentru persoanele inscrise in tabelul anexa, care au primit ajutoare de urgenta si pe care Curtea de Conturi le-a considerat ca fiind prejudicii pentru bugetul local2018/09/17
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2018/09/17
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/09/17
Proiect de hotarareprivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20182018/08/24
Proiect de hotararePrivind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte integranta a prezentei2018/08/24
Proiect de hotararepentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 2018.2018/08/02
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Gradinita cu Program Normal sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire blocuri locuinte sociale, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 iunie 20182018/07/24
Proiect de hotarareprivind atestarea suprafetei de 2600 mp situata in tarlaua 12 parcela 1781 ca facand parte din domeniul public al orasului Pogoanele, pentru implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis”2018/07/12
Proiect de hotararePrivind corectarea anexelor Hotararii Consiliului Local nr. 64/2017 pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 20182018/06/22
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 9 iulie 2018 cu reluare in 10 iulie 20182018/06/22
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20182018/05/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092018/05/24
Proiect de hotararePrivind completarea domeniului public al orasului Pogoanele, judetul Buzau2018/05/07
Proiect de hotararePrivind acordarea unui ajutor in suma de 11850 (la care se adauga TVA) lei pentru finalizarea construirii locuintei familiei Obrijan Anisoara2018/05/07
Proiect de hotararePrivind aprobarea completarii obiectivelor de investitii cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala a orasului Pogoanele, judetul Buzau, pentru perioada 2014 – 20202018/05/07
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2018/04/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 martie 20182018/04/18
Proiect de hotararePrivind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48 din 26.09.2018 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 20182018/04/18
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 20192018/04/18
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Balesti, judetul Vrancea si Chiliile, judetul Buzau, in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2018/03/23
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 29.03.2018 sau dupa caz 30.03.20182018/03/23
Proiect de hotarareprivind validarea mandatului de consilier local, in Consiliul Local al orasului Pogoanele, al d.lui Staicu Gheorghe2018/03/23
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 07.03.2018 sau dupa caz 08.03.20182018/03/05
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 februarie 20182018/02/27
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa in satul Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/02/22
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20182018/02/09
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor deinvestitii si achizitii pentru anul 2018 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti2018/02/09
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia Oraselor din Romania2018/02/09
Proiect de hotararePrivind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”2018/02/09
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 20172018/02/09
Proiect de hotararePrivind desemnarea unui membru al Consiliului local al orasului Pogoanele in Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Judetului Buzau2018/02/09
Proiect de hotararePrivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20182018/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 20182018/01/25
Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2018, cu beneficiarii de ajutor social2018/01/25
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2018/01/25
Proiect de hotararePrivind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral , au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2018/01/25
Proiect de hotarareprivind constatarea vacantarii unei functii de consilier local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Agapie Dumitru2018/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 20172018/01/05
Proiect de hotararePrivind aprobarea nerecuperarii unor sume de bani incasate cu titlu de beneficii de asistenta sociala de catre unele persoane singure, in prezent decedate2017/12/15
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 20182017/12/15
Proiect de hotararePrivind stabilirea taxelor si impozitelor locale, cuantumului chiriilor si taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 20182017/12/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/12/12
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/11/24
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 20192017/11/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii decontarii transportului minorului cu handicap Paraschiv Florin pentru terapie ABA, la Centru de Dizabilitati “Dumbrava Minunata” Buzau, in anul 20182017/11/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport a orasului Pogoanele2017/11/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2017/11/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/11/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 20172017/11/07
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/11/07
Proiect de hotararePrivind acordarea unui ajutor in suma de 16500 lei pentru construirea unei locuinte familiei Obrijan Anisoara2017/10/24
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2017/10/24
Proiect de hotararePrivind implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis”2017/10/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/10/24
Proiect de hotararePrivind completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Pogoanele2017/09/21
Proiect de hotararePrivind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182017/09/21
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2017/09/21
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 20172017/09/21
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 20172017/09/21
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Valcelele si Bozioru in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/09/21
Proiect de hotararePrivind stabilirea itinerariului, programului si consumului lunar de combustibil pentru microbuzul ce deserveste unitatile de invatamant de pe raza orasului Pogoanele2017/08/24
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20172017/08/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea participarii Orașului Pogoanele prin Consiliul Local Pogoanele, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Sud2017/08/24
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 20172017/07/25
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 20172017/07/25
Proiect de hotararePrivind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Pogoanele nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea dlui Cotruta Valentino Adrian, In calitate de reprezentant al UAT in cadrul Adunarii generale a actionarilor Compania de Apa SA Buzau2017/07/25
Proiect de hotararePrivind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 iulie 2017 si modificarea unor Hotarari de Consiliu local2017/07/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la data de 30.06.20172017/07/25
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 20172017/07/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Boian Marian2017/06/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Barcan Costel2017/06/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Busuioc Iancu2017/06/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/06/23
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20172017/05/25
Proiect de hotararePrivind inregistrarea in domeniul public al localitatii a bunurilor realizate in cadrul proiectului finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” si dare in administrare catre Compania de Apa SA Buzau2017/05/25
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 20172017/05/25
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 20172017/05/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20172017/05/25
Proiect de hotararePrivind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 23 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice si indreptarea unei erori materiale2017/05/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092017/05/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Colti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/04/24
Proiect de hotararePrivind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2017/04/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului de venituri proprii la data de 31 martie 20172017/04/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 1109 ha păşune aflată în proprietatea privată a orasului Pogoanele2017/04/10
Proiect de hotarareprivind atribuirea unui loc de casa in vederea construirii unei case, d.nei Obrijan Anisoara si copiilor minori ai acesteia2017/03/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii si achizitii pentru anul 20172017/03/22
Proiect de hotararePrivind stabilirea modalitatii in care va vota si acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor ale Companiei de Apa SA Buzau din 28 martie 2017, cu reconvocare in data de 29 martie 20172017/03/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa si Sala de sport in satul Caldaresti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare infrastructura rutiera in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construirea unui Centru Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Reabilitare si extindere sediu Primarie oras Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/15
Proiect de hotararePrivind initierea procedurii de inchiriere a islazului comunal2017/02/22
Proiect de hotararePrivind privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”2017/02/22
Proiect de hotararePrivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20172017/02/22
Proiect de hotararePrivind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar2017/02/09
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 20172017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 20162017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2017, cu beneficiarii de ajutor social2017/01/25
Proiect de hotararePrivind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoanele2017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Cilibia in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/01/25
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2017 – 20182017/01/25
Proiect de hotararePrivind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 20162017/01/09
Proiect de hotararePrivind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2017 – 20182016/12/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20172016/12/22
Proiect de hotararePrivind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orașului Pogoanele și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții2016/12/22
Proiect de hotararePrivind stabilirea taxelor, impozitelor locale si cuantumului chiriilor pentru anul 20172016/12/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/12/19
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/12/08
Proiect de hotararePentru aprobarea unor masuri /demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009”2016/11/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092016/11/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/11/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 20162016/11/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunelor Valea Salciei, Florica, Naieni, Cozieni, Padina si Margaritesti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2016/11/22
Proiect de hotararePrivind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoanele2016/10/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea primirii comunei Movila Banului in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2016/10/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2016/10/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/10/24
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Dobre Alexion SRL2016/09/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si dl. Apostol Ion2016/09/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Ion Iacob SRL2016/09/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-20202016/09/23
Proiect de hotararePrivind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău2016/09/23
Proiect de hotararePrivind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Nicolaie2016/09/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/09/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar2016/08/23
Proiect de hotararePrivind actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzatesi transport ape uzate2016/08/23
Proiect de hotararePrivind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA Buzau2016/08/23
Proiect de hotararePrivind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău2016/08/23
Proiect de hotararePrivind aprobarea executarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 20162016/07/15
Proiect de hotararePrivind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2016/07/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2016/07/15
Proiect de hotararePrivind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Tudor2016/07/15
Proiect de hotararePrivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2016/05/23

Comments are closed.