Anunt – Strategie tarifare

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică următoarele proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al orașului Pogoanele, într-o ședință ulterioară:

1. Proiect privind  aprobarea Strategiei de tarifarea Companiei de Apa SA Buzau și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Strategiei de tarifare.