Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 46/2021Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de dna Oprea Daniela2021/08/27
HCL 45/2021Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 20212021/08/27
HCL 44/2021privind achitarea cotizației aferente anului 2021 la G.A.L. Ecoul Câmpiei Buzăului la care orașul Pogoanele este membru asociat2021/08/27
HCL 43/2021Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Pogoanele, pentru perioada 2021 – 20272021/08/27
HCL 42/2021Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți economici și instituții publice începând cu 01 septembrie 20212021/07/30
HCL 41/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada august – octombrie 20212021/07/30
HCL 40/2021rivind achitarea cotizației aferente anului 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 la care orașul Pogoanele este membru2021/07/30
HCL 39/2021privind aprobarea îndreptării erorilor materiale din lista de investiții pe anul 2021, anexă a H.C.L. nr. 27/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și planului de achiziții publice excedentului bugetar al anilor precedenți2021/07/07
HCL 38/2021privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între MMPS/MS/ME/UAT Pogoanele elaborat în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” – cod SMIS 2014 +: 1226072021/06/28
HCL 37/2021privind aprobarea condițiilor de închiriere prin licitație publică a unui spațiu precum și a documentației aferente2021/06/28
HCL 36/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Pogoanele in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/28
HCL 35/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Pogoanele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/28
HCL 34/2021Privind aprobarea formei de gestiune, a Regulamentului și caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Pogoanele2021/06/28
HCL 33/2021privind neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Mureșanu Vasile Nicolae, domiciliat în orașul Pogoanele, str., județul Buzău2021/06/28
HCL 32/2021Privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 146 din Anexa la H.C.L. nr. 28/1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce aparțin domeniului public al orașului Pogoanele2021/05/28
HCL 31/2021Privind aprobarea Regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității2021/05/28
HCL 30/2021Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 martie 20212021/05/28
HCL 29/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada mai – iulie 20212021/04/23
HCL 28/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 11 mai 2021 cu reluare in 12 mai 20212021/04/23
HCL 27/2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și planului de achiziții publice și utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți2021/04/23
HCL 26/2021privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.nul Mureșanu Dan, domiciliată în orașul Pogoanele, sat Căldărăști, județul Buzău2021/03/26
HCL 25/2021Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de dna Petcu Luminița2021/03/26
HCL 24/2021privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2021/03/26
HCL 23/2021Privind achitarea cotizației aferente anului 2021 la Asociația Orașelor din România2021/03/26
HCL 22/2021privind aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate precum și amplasamentul stațiilor publice de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Pogoanele2021/03/26
HCL 21/2021privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului2021/03/26
HCL 20/2021Privind prelungirea valabilității Planului de Urbanism General al orașului Pogoanele2021/03/26
HCL 19/2021privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2021 cu reluare in 31 martie 20212021/03/26
HCL 18/2021privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 martie 2021 cu reluare în 31 martie 20212021/03/26
HCL 17/2021privind modificarea HCL nr.63 din 23.12.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 20212021/02/26
HCL 16/2021privind aprobarea anulării obligațiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau profesii libere, precum și asocieri și alte entități fără personalitate juridică, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii, conform anexei parte integrantă din prezenta2021/02/23
HCL 15/2021privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 25 februarie 2021 cu reluare in 26 februarie 20212021/02/23
HCL 14/2021privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 25 februarie 2021 cu reluare in 26 februarie 20212021/02/23
HCL 13/2021privind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile sociale ale Biroului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 20212021/02/23
HCL 12/2021Privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Pogoanele, domnul Cotruță Valentino Adrian, pentru activitatea desfășurată în anul 20202021/01/29
HCL 11/2021Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele2021/01/29
HCL 10/2021Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Bunget Marcel2021/01/29
HCL 9/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/29
HCL 8/2021Privind aprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 6 et.4 ap.18 și aprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închiriere2021/01/29
HCL 7/2021Privind aprobarea grilei de salarizare pentru asistenții personali și a personalului încadrat sub salariul minim pe economie începând cu 13 ianuarie 20212021/01/29
HCL 6/2021Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 decembrie 20202021/01/29
HCL 5/2021privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2021, cu beneficiarii de ajutor social2021/01/29
HCL 4/2021privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2021/01/29
HCL 3/2021Privind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA până la data de 31.10.20222021/01/29
HCL 2/2021privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1 – oraș Pogoanele, județul Buzău”2021/01/29
HCL 1/2021privind utilizarea excedentului bugetar în sumă de 200.000 lei pentru amenajarea și dotarea Centrului de Vaccinare COVID 19 Pogoanele în Sala de sport a orașului Pogoanele2021/01/12
HCL 67/2020privind constatarea vacantării unei funcții de consilier local prin demisia dlui Radu Ștefan2020/12/23
HCL 66/2020privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Vasilescu Maria, domiciliată în orașul Pogoanele, județul Buzău2020/12/23
HCL 65/2020Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2021 – 20222020/12/23
HCL 64/2020privind aprobarea criteriilor și regulamentului de acordare a unor suprafețe de teren tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală2020/12/23
HCL 63/2020privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 20212020/12/23
HCL 62/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. VII și a listei de investiții2020/12/23
HCL 61/2020Privind aprobarea acordării unor burse copiilor care frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoanele, pentru anul școlar 2020 – 20212020/12/23
HCL 60/2020rivind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Pogoanele2020/11/19
HCL 59/2020privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului Teoretic Pogoanele2020/11/19
HCL 58/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. VI și a listei de investiții2020/11/19
HCL 57/2020Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 septembrie 20202020/11/19
HCL 56/2020Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020 – 20252020/11/19
HCL 55/2020privind alegerea viceprimarului orașului Pogoanele2020/11/11
HCL 54/2020privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Pogoanele2020/11/11
HCL 53/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 20212020/11/11
HCL 52/2020Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 20212020/09/18
HCL 51/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Vlad Vlad2020/09/18
HCL 50/2020privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de dnul Cocoloș Marcel, domiciliat în orașul Pogoanele, județul Buzău2020/09/18
HCL 49/2020privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Muscal Georgeta, domiciliată în orașul Pogoanele, județul Buzău2020/09/18
HCL 48/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. V și a listei de investiții2020/09/18
HCL 47/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.na Velicu Andreea Ionela2020/08/28
HCL 46/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Mohaiu Mihăiță Cristian2020/08/28
HCL 45/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele2020/08/28
HCL 44/2020privind înregistrarea UAT Pogoanele în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar2020/07/31
HCL 43/2020Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 20202020/07/31
HCL 42/2020Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Pogoanele nr.36/27.05.2020 privind aprobarea demolării imobilului Grădiniță Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău2020/06/30
HCL 41/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Marin Vasile2020/06/30
HCL 40/2020Privind revocarea Hotărârii nr. 22/19.02.2020 privind închirierea suprafeței de 325 mp SC Ecombustibil Stations SRL2020/06/30
HCL 39/2020privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Tudor Viorel, domiciliat în orașul Pogoanele, județul Buzău2020/06/30
HCL 38/2020privind acordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.na Chivu Florica, domiciliată în orașul Pogoanele județul Buzău2020/06/30
HCL 37/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. IV și a listei de investiții2020/06/30
HCL 36/2020Privind aprobarea demolării imobilului Grădinița Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău2020/05/27
HCL 35/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20202020/05/27
HCL 34/2020privind acordarea/neacordarea unui ajutor bănesc de urgență familiei reprezentată de d.l Anton Ștefan, domiciliat în orașul Pogoanele, sat Caldărăști, județul Buzău2020/05/27
HCL 33/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Eco Buzău 2009” la care orașul Pogoanele este membru asociat2020/05/27
HCL 32/2020privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale bugetare restante la 31 martie 2020 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele2020/05/27
HCL 31/2020privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 mai 2020 cu reluare in 29 mai 20202020/05/27
HCL 30/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. III și a listei de investiții2020/05/27
HCL 29/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentată de d.l Mănăilă Aurelian2020/04/30
HCL 28/2020Privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Pogoanele în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de “Centru de asistență medico-socială Pogoanele” 2020/04/30
HCL 27/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. II2020/04/30
HCL 26/2020Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 martie 20202020/04/30
HCL 25/2020Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificarea nr. I2020/03/31
HCL 24/2020privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2 aprilie 2020 cu reluare in 3 aprilie 20202020/03/31
HCL 23/2020privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 2 aprilie 2020 cu reluare in 3 aprilie 20202020/03/31
HCL 22/2020privind închirierea suprafeței de 325 mp. SC Ecombustibil Stations SRL2020/02/19
HCL 21/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada martie 2020 – mai 20202020/02/19
HCL 20/2020Privind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA pentru o perioadă de un an2020/02/19
HCL 19/2020Privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Mureșan Vasile Nicolae2020/02/19
HCL 18/2020privind acordarea unor ajutoare bănești de urgență2020/02/19
HCL 17/2020privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 20202020/02/19
HCL 16/2020privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2020/02/19
HCL 15/2020privind achitarea cotizațiilor aferente anului 2020 la Asociațiile la care orașul Pogoanele este membru2020/02/19
HCL 14/2020Privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a Proiectelor de hotărâri ale Consiliului local și a dispozițiilor Primarului, conform Codului Administrativ2020/02/19
HCL 13/2020Privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT Pogoanele, domnul COTRUȚĂ VALENTINO-ADRIAN, pentru activitatea desfășurată în anul 20192020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listelor deinvestiții și achiziții pentru anul 2020 și utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți2020/02/19
HCL 11/2020Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 31 decembrie 20192020/01/29
HCL 10/2020Privind aprobarea acordării normei de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele2020/01/29
HCL 9/2020privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Tehnologic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2020/01/29
HCL 8/2020Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți economici și instituții publice începând cu 01 februarie 20202020/01/29
HCL 7/2020Privind aprobarea Actului adițional nr. 79 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare2020/01/29
HCL 6/2020privind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele pentru anul 20202020/01/29
HCL 5/2020privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2020, cu beneficiarii de ajutor social2020/01/29
HCL 4/2020privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare2020/01/29
HCL 3/2020Privind aprobarea grilei de salarizare pentru asistenții personali începând cu 01 ianuarie 20202020/01/29
HCL 2/2020privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 ianuarie 2020 cu reluare in 31 ianuarie 20202020/01/29
HCL 1/2020Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2020 – 20212020/01/29
HCL 72/2019Privind aprobarea modificării Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”2019/12/17
HCL 70/2019Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenți economici și instituții publice2019/12/17
HCL 71/2019privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului Teoretic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi nu pot fi folosite2019/12/17
HCL 69/2019privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Pogoanele nr. 8/12.02.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a folosinței imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localității, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publicul2019/12/17
HCL 68/2019Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. IV, a listei de investiții și achiziții2019/12/17
HCL 67/2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat al investiției “Construire Școală Generală cu 9 Săli de clasă în satul Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/11/26
HCL 66/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada decembrie 2019 – februarie 20202019/11/26
HCL 65/2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. III, a listei de investiții și achiziții2019/11/26
HCL 64/2019Privind aprobarea acordării unor burse copiilor care frecventează cursurile școlilor de pe raza orașului Pogoanele, pentru anul școlar 2019 – 20202019/11/26
HCL 63/2019privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 18 noiembrie 2019 cu reluare in 19 noiembrie 20192019/11/15
HCL 62/2019privind aprobarea primirii comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu în calitate de membri asociați și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orașul Pogoanele este membru asociat2019/10/25
HCL 61/2019Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 septembrie 20192019/10/25
HCL 60/2019Privind prelungirea contractului de prestări servicii cu SC RER SUD SA (fost SC RER Ecologic Service Buzău SRL) pentru o perioada de 4 (patru) luni2019/10/25
HCL 59/2019Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. II, a listei de investiții și achiziții2019/10/25
HCL 58/2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general ai investiției “Modernizare străzi – drumuri de interes local în orașul Pogoanele”2019/10/25
HCL 57/2019privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele2019/10/25
HCL 56/2019privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 31 octombrie 2019 cu reluare in 1 noiembrie 20192019/10/25
HCL 55/2019privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzău și mandatarea reprezentantului UAT Pogoanele să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” aprobarea Strategiei de tarifare2019/10/11
HCL 54/2019Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele2019/09/27
HCL 53/2019Privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/09/27
HCL 52/2019Privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/09/27
HCL 51/2019Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe și cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 20202019/09/27
HCL 50/2019Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului Teoretic Pogoanele2019/09/27
HCL 49/2019Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 20192019/09/27
HCL 48/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20192019/08/30
HCL 47/2019privind înlocuirea anexei și modificarea art. 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 39 din 19 iulie 2019 privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/08/30
HCL 46/2019privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire Blocuri locuințe sociale, construire și dotare Centru Recreativ și Modernizare drumuri locale în orașul Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/08/30
HCL 45/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019 – 2020, 2021 – 20222019/08/30
HCL 44/2019privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale bugetare restante la 31 decembrie 2018 a debitorilor, persoane fizice, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele2019/08/30
HCL 43/2019Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea nr. I și a listei de investiții2019/08/30
HCL 42/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 38 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 41/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 35 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Blocuri locuințe sociale oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 40/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 34 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 39/2019privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță cu Program Normal și Modernizare drumuri locale în localitatea Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/07/19
HCL 38/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 37 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Modernizare drumuri locale în localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 37/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 36 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire Grădiniță cu Program Normal sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 36/2019Privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici cuprinși în Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 33 din 30.07.2018 pentru implementarea proiectului: “Construire și dotare Centru Recreativ sat Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău”2019/07/19
HCL 35/2019Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului Pogoanele pentru ședința extraordinară din 19 iulie 20192019/07/19
HCL 34/2019Privind aprobarea implementării proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014+:1226072019/06/28
HCL 33/2019Privind aprobarea cuantumului și plății cotizației ce revine orașului Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 20092019/06/28
HCL 32/2019Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20192019/06/28
HCL 31/2019Privind aprobarea implementării proiectului: “Proiect integrat privind construire și dotare Centru Recreativ, construire și dotare Grădiniță și Modernizare drumuri locale în sat Caldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect2019/06/14
HCL 30/2019Privind validarea mandatului de consilier local al d.lui Grigore Petrică Aurelian, înscris pe listele Partidului Național Liberal la alegerile din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant prin încetarea mandatului înainte de termen a d.lui Vlad Tudor2019/05/29
HCL 29/2019Privind cesionarea, modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct numărul 1319 din 17.05.20122019/05/29
HCL 28/2019Privind modificarea și completarea Contractului de asociere în participațiune numărul 2417 din 13.07.2011, rectificat și completat prin Încheierea nr. 10 din 26.04.2013 și modificat și completat prin Contractul de Cesiune autentificat sub nr. 1910 din 27.09.20132019/05/29
HCL 27/2019Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare în 31 mai 20192019/05/29
HCL 26/2019Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare in 31 mai 20192019/05/29
HCL 25/2019Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 11/29 aprilie 2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele în Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Compania de Apă SA Buzău2019/05/29
HCL 24/2019Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii si achizitii pentru anul 2019 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti2019/04/24
HCL 23/2019Privind aprobarea participării orașului Pogoanele, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/24
HCL 22/2019Privind achitarea cotizației anuale către Asociația Orașelor din România2019/03/22
HCL 21/2019Privind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d.lui Vlad Tudor2019/03/22
HCL 20/2019Privind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 20192019/03/22
HCL 19/2019Privind stabilirea locurilor, aflate în domeniul public al localității, pe care pot fi instalate amenajări provizorii pentru strângerea de semnături pe listele de susținători ai candidaților în perioada premergătoare termenului de depunere a candidaturilor și pentru distribuirea de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale2019/03/22
HCL 18/2019Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 20192019/03/22
HCL 17/2019Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 20192019/03/22
HCL 16/2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a Devizului general actualizat și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local a investitiei “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orașul Pogoanele”2019/02/27
HCL 15/2019Privind aprobarea amplasării pe domeniul public al orașului Pogoanele a unui stâlp electric de medie tensiune de tip 15014 echipat cu un separator tripolar de exterior de tip STEPno 24 kv – 400/25A în beneficiul Cooperativei Agricole pepeni de Pogoanele2019/02/27
HCL 14/2019Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului2019/02/27
HCL 13/2019Privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele2019/02/27
HCL 12/2019Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20192019/02/27
HCL 11/2019Privind aprobarea modalitații de achiziție și de gestiune a activităților specifice serviciului de iluminat public al orașului Pogoanele, județul Buzău2019/02/27
HCL 10/2019Privind corectarea grilelor de salarizare a funcțiilor contractuale si a asistenților personali, anexe ale Hotărârii Consiliului local al orașului Pogoanele nr. 62/21.12.2018 pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orașului Pogoanele, începând cu data de 1 ianuarie 20192019/02/27
HCL 9/2019privind achitarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Buzău 2008”2019/02/27
HCL 8/2019privind acordarea cu titlu gratuit a folosintei imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, aflat in domeniul public al localitații, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău, in vederea deschiderii unui birou de relații cu publicul2019/02/12
HCL 7/2019Privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele2019/01/23
HCL 6/2019Privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar amortizate integral sau au durata de funcţionare expirată şi/sau nu mai pot fi folosite2019/01/23
HCL 5/2019Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2019, cu beneficiarii de ajutor social2019/01/23
HCL 4/2019Privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2019/01/23
HCL 3/2019Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 ianuarie 2019 cu reluare in 29 ianuarie 20192019/01/23
HCL 2/2019Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 20182019/01/23
HCL 1/2019Privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2019 – 20202019/01/23
HCL 63/2018Privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al orasului Pogoanele2018/12/21
HCL 62/2018Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 20192018/12/21
HCL 61/2018Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/12/21
HCL 60/2018Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/12/13
HCL 59/2018Privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20192018/12/13
HCL 58/2018Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale, a nivelului valorilor impozabile a altor taxe si cuantumuri ale chiriilor pentru anul fiscal 20192018/12/13
HCL 57/2018Privind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2018/12/13
HCL 56/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 decembrie 2018 cu reluare in 28 decembrie 20182018/12/13
HCL 55/2018Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer si reciclabil, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2018/11/26
HCL 54/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/11/26
HCL 53/2018privind aprobarea indicatorilor de performanta aferenti Contractului de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele nr. 6278/2010, a Actului Aditional la Contractul de concesiune a Serviciului Public de Salubrizare al orasului Pogoanele2018/11/26
HCL 52/2018privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 20182018/11/26
HCL 51/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 20182018/11/26
HCL 50/2018Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/11/26
HCL 49/2018Privind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 20182018/10/31
HCL 48/2018Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele2018/10/31
HCL 47/2018Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2018/10/31
HCL 46/2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 20182018/10/31
HCL 45/2018Privind prelungirea contractului de prestari servicii cu SC RER Ecologic Service Buzau SRL pentru o perioada de 1 (un) an2018/09/27
HCL 44/2018privind exonerarea de la plata pentru persoanele inscrise in tabelul anexa, care au primit ajutoare de urgenta si pe care Curtea de Conturi le-a considerat ca fiind prejudicii pentru bugetul local2018/09/24
HCL 43/2018Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2018/09/24
HCL 42/2018Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20182018/09/24
HCL 41/2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20182018/08/30
HCL 40/2018Privind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte integranta a prezentei2018/08/30
HCL 39/2018Pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 20182018/08/03
HCL 38/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 37/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare drumuri locale in localitatea Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 36/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Gradinita cu Program Normal sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 35/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire blocuri locuinte sociale, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 34/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 33/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/07/30
HCL 32/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 20182018/07/30
HCL 31/2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 iunie 20182018/07/30
HCL 30/2018privind aprobarea implementarii proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis” pe terenul in suprafata de 2600 mp, situat in tarlaua 12 parcela 17812018/07/12
HCL 29/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 9 iulie 2018 cu reluare in 10 iulie 20182018/06/28
HCL 28/2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20182018/05/30
HCL 27/2018Privind aprobarea cuantumului si plata cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092018/05/30
HCL 26/2018Privind completarea domeniului public al orasului Pogoanele, judetul Buzau2018/05/08
HCL 25/2018Privind acordarea unui ajutor in suma de 11850 (la care se adauga TVA) lei pentru finalizarea construirii locuintei familiei Obrijan Anisoara2018/05/08
HCL 24/2018privind aprobarea completarii obiectivelor de investitii cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala a orasului Pogoanele, judetul Buzau, pentru perioada 2014 – 20202018/05/08
HCL 22/2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 martie 20182018/04/24
HCL 21/2018Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48 din 26.09.2018 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 20182018/04/24
HCL 20/2018Privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 20192018/04/24
HCL 23/2018Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2018/04/23
HCL 19/2018Privind aprobarea primirii comunelor Balesti, judetul Vrancea si Chiliile, judetul Buzau, in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2018/03/28
HCL 18/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 29.03.2018 sau dupa caz 30.03.20182018/03/28
HCL 17/2018Privind validarea mandatului de consilier local, in Consiliul Local al orasului Pogoanele, al d.lui Staicu Gheorghe2018/03/28
HCL 16/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 martie 2018 cu reconvocare in 8 martie 20182018/03/06
HCL 15/2018Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 27 februarie 2018 cu reluare in 28 februarie 20182018/02/27
HCL 14/2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general actualizat al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa in satul Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2018/02/22
HCL 13/2018Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20182018/02/15
HCL 12/2018Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor deinvestitii si achizitii pentru anul 2018 si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti2018/02/15
HCL 11/2018Privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia Oraselor din Romania2018/02/15
HCL 10/2018Privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”2018/02/15
HCL 9/2018Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 20172018/02/15
HCL 8/2018Privind desemnarea unui membru al Consiliului local al orasului Pogoanele in Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Judetului Buzau2018/02/15
HCL 7/2018Privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in primul semestru al anului 20182018/01/31
HCL 6/2018Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2018, cu beneficiarii de ajutor social2018/01/31
HCL 5/2018Privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2018/01/31
HCL 4/2018Privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar amortizate integral sau au durata de funcţionare expirată şi/sau nu mai pot fi folosite2018/01/31
HCL 3/2018Privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20182018/01/31
HCL 2/2018Privind constatarea vacantarii unei functii de consilier local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Agapie Dumitru2018/01/31
HCL 1/2018Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 20172018/01/05
HCL 65/2017Privind aprobarea nerecuperarii unor sume de bani incasate cu titlu de beneficii de asistenta sociala de catre unele persoane singure, in prezent decedate2017/12/21
HCL 64/2017Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 20182017/12/21
HCL 63/2017Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, cuantumului chiriilor si taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 20182017/12/21
HCL 62/2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/12/12
HCL 61/2017privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/11/29
HCL 60/2017Privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele, in anul 2018 – 20192017/11/29
HCL 59/2017Privind aprobarea acordarii decontarii transportului minorului cu handicap Paraschiv Florin pentru terapie ABA, la Centru de Dizabilitati “Dumbrava Minunata” Buzau, in anul 20182017/11/29
HCL 58/2017Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport a orasului Pogoanele2017/11/29
HCL 57/2017Privind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2017/11/29
HCL 56/2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/11/29
HCL 55/2017Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 30 septembrie 20172017/11/07
HCL 54/2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/11/07
HCL 53/2017privind acordarea unui ajutor in suma de 16500 lei pentru construirea unei locuinte familiei Obrijan Anisoara2017/10/30
HCL 52/2017Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2017/10/30
HCL 51/2017Privind implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon sintetic si teren de tenis”2017/10/30
HCL 50/2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/10/30
HCL 49/2017Privind completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Pogoanele2017/09/26
HCL 48/2017Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182017/09/26
HCL 47/2017Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2017/09/26
HCL 46/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 20172017/09/26
HCL 45/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 16 octombrie 2017, cu reconvocare in 17 octombrie 20172017/09/26
HCL 44/2017Privind aprobarea primirii comunelor Valcelele si Bozioru in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/09/26
HCL 43/2017Privind stabilirea itinerariului, programului si consumului lunar de combustibil pentru microbuzul ce deserveste unitatile de invatamant de pe raza orasului Pogoanele2017/08/31
HCL 42/2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada septembrie – noiembrie 20172017/08/31
HCL 41/2017privind aprobarea participarii Orașului Pogoanele prin Consiliul Local Pogoanele, ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Sud2017/08/31
HCL 40/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 20172017/07/31
HCL 39/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 7 august 2017, cu reconvocare in 8 august 20172017/07/31
HCL 38/2017Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Pogoanele nr. 11/29.04.2016 privind desemnarea dlui Cotruta Valentino Adrian, In calitate de reprezentant al UAT in cadrul Adunarii generale a actionarilor Compania de Apa SA Buzau2017/07/31
HCL 37/2017Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 iulie 2017 si modificarea unor Hotarari de Consiliu local2017/07/31
HCL 36/2017Privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la data de 30.06.20172017/07/31
HCL 35/2017Privind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Boian Marian2017/06/29
HCL 34/2017Privind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Barcan Costel2017/06/29
HCL 33/2017Privind aprobarea atribuirii unui loc de casa, in temeiul Legii nr. 15/2003, familiei reprezentata de d.l Busuioc Iancu2017/06/29
HCL 32/2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20172017/06/29
HCL 31/2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada iunie – august 20172017/05/30
HCL 30/2017Privind inregistrarea in domeniul public al localitatii a bunurilor realizate in cadrul proiectului finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau” si dare in administrare catre Compania de Apa SA Buzau2017/05/30
HCL 29/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 20172017/05/30
HCL 28/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 12 iunie 20172017/05/30
HCL 27/2017Privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Pogoanele in anul 20172017/05/30
HCL 26/2017Privind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Pogoanele nr. 23 din 28 aprilie 2017 privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice si indreptarea unei erori materiale2017/05/30
HCL 25/2017Privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092017/05/30
HCL 24/2017Privind aprobarea primirii comunei Colti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/04/28
HCL 23/2017Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice2017/04/28
HCL 22/2017Privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului de venituri proprii la data de 31 martie 20172017/04/28
HCL 21/2017privind aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 1109 ha păşune aflată în proprietatea privată a orasului Pogoanele2017/04/13
HCL 20/2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii si achizitii pentru anul 20172017/03/27
HCL 19/2017Privind stabilirea modalitatii in care va vota si acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor ale Companiei de Apa SA Buzau din 28 martie 2017, cu reconvocare in data de 29 martie 20172017/03/27
HCL 18/2017Privind atribuirea unui teren in vederea construirii unei case, d.nei Obrijan Anisoara si copiilor minori ai acesteia2017/03/27
HCL 17/2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construire Scoala Generala cu 9 Sali de clasa si Sala de sport in satul Caldaresti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/16
HCL 16/2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Modernizare infrastructura rutiera in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/16
HCL 15/2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Construirea unui Centru Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/16
HCL 14/2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general al investitiei “Reabilitare si extindere sediu Primarie oras Pogoanele, judetul Buzau”2017/03/16
HCL 13/2017Privind initierea procedurii de inchiriere a islazului comunal2017/02/28
HCL 12/2017Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 20172017/02/28
HCL 11/2017privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”2017/02/28
HCL 10/2017Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar2017/02/13
HCL 9/2017Privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale, in anul 20172017/01/31
HCL 8/2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2017/01/31
HCL 7/2017Privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri la data de 31 decembrie 20162017/01/31
HCL 6/2017Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2017, cu beneficiarii de ajutor social2017/01/31
HCL 5/2017Privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare2017/01/31
HCL 4/2017Privind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoanele2017/01/31
HCL 3/2017Privind aprobarea primirii comunei Cilibia in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2017/01/31
HCL 2/2017Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele in anul scolar 2017 – 20182017/01/31
HCL 1/2017Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 20162017/01/09
HCL 49/2016Privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar a orasului Pogoanele in anul scolar 2017 – 20182016/12/28
HCL 48/2016Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20172016/12/28
HCL 47/2016Privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Orașului Pogoanele și aprobarea Organigramei si a Statului de funcții2016/12/28
HCL 46/2016Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, cuantumului chiriilor si taxelor extrajudiciare de timbru aplicabile orasului Pogoanele in anul 20172016/12/28
HCL 45/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/12/19
HCL 44/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/12/08
HCL 43/2016Privind aprobarea primirii comunelor Valea Salciei, Florica, Naieni, Cozieni, Padina si Margaritesti in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2016/11/29
HCL 42/2016Pentru aprobarea unor masuri /demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009”2016/11/29
HCL 41/2016Privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei ce revine orasului Pogoanele la Grupul de Actiune Locala – Ecoul Campiei Buzaului 20092016/11/29
HCL 40/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/11/29
HCL 39/2016Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30 septembrie 20162016/11/29
HCL 38/2016Privind aprobarea primirii comunei Movila Banului in calitate de membru asociat şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care orasul Pogoanele este membru asociat2016/10/31
HCL 37/2016Privind aprobarea si stabilirea cotelor lunare de combustibil la autoturismele din dotarea Primariei si Consiliului Local Pogoanele2016/10/31
HCL 36/2016Privind aprobarea acordarii unor burse copiilor care frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele2016/10/31
HCL 35/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/10/31
HCL 34/2016Privind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău2016/09/30
HCL 33/2016Privind constatarea ca facand parte din domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 16000 mp si aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Dobre Alexion SRL2016/09/30
HCL 32/2016Privind aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si d.l Apostol Ion2016/09/30
HCL 31/2016Privind constatarea ca facand parte din domeniul privat al localitatii a terenului in suprafata de 6180 mp si aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Pogoanele si SC Ion Iacob SRL2016/09/30
HCL 30/2016Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-20202016/09/30
HCL 29/2016Privind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Nicolaie2016/09/30
HCL 28/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/09/30
HCL 27/2016Privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Pogoanele cu investitia “Sistem de alimentare cu apa a satului Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau” si predarea acesteia catre operatorul zonal – Compania de Apa SA Buzau2016/08/30
HCL 26/2016Privind actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzatesi transport ape uzate2016/08/30
HCL 25/2016Privind alegerea Viceprimarului orasului Pogoanele, judeţul Buzău2016/08/30
HCL 24/2016Privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 prin virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar2016/08/30
HCL 23/2016Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele2016/07/22
HCL 22/2016Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2016/07/22
HCL 21/2016Privind constatarea vacantarii functiei de Viceprimar al orasului Pogoanele, judeţul Buzău urmare demisiei din aceasta functie a d.lui Vlad Tudor2016/07/22
HCL 20/2016Privind aprobarea executarii executiei bugetare pe trimestrul II al anului 20162016/07/22
HCL 15/2016Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Sistem de alimentare cu apa sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”2016/05/25
HCL 14/2016Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general reactualizat, reprezentand noua valoare a investitiei : “Modernizare strazi – drumuri de interes local in orasul Pogoanele, judetul Buzau”2016/05/25
HCL 13/2016Privind actualizarea pretului la serviciile de vidanjat ape uzate si transport ape uzate2016/04/29
HCL 12/2016Privind acordarea unor facilitati fiscale persoanelor fizice2016/04/29
HCL 11/2016Privind numirea d.lui Cotruta Valentino Adrian in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Apa SA Buzau, calitate de reprezentant al Consiliului local Pogoanele si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului local Pogoanele nr. 18/29 mai 2009 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Pogoanele in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa SA Buzau2016/04/29
HCL 10/2016Privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General al orasului Pogoanele pana la 30 decembrie 20182016/04/29
HCL 9/2016Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20162016/02/28
HCL 5/2016Privind aprobarea bugetului local, a listei obiectivelor de investitii si a programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20162016/01/28

Comments are closed.